Gweithio’n Annibynnol
Mae’n rhan o bolisi’r ysgol i annog a meithrin disgyblion 16+ i fanteisio ar yr offer a’r rhaglenni dysgu sydd ar gael er mwyn datblygu’r sgil o weithio’n annibynnol gyda chymorth. Mae hon yn sgil allweddol i bob myfyriwr sy’n bwriadu dilyn cwrs Addysg Uwch, a dechreuir meithrin y sgiliau o weithio’n annibynnol o Flwyddyn 7 ymlaen.
 
Polisi Gweithio Annibynnol a Gweithio Gartref
Disgwylir i bob disgybl gyflawni Gwaith Cartref a Gwaith Cwrs yn brydlon ac i’r safon uchaf posibl. Mae natur y tasgau’n amrywiol iawn a gall y gwaith fod ar ffurf sy’n cynnwys: ysgrifennu aseiniad, paratoi ac ymchwilio ar gyfer aseiniad yn ysgrifenedig neu ar lafar, ymweld â llyfrgell, astudio rhaglen deledu, adolygu, dysgu ar gof, astudio a dysgu’r gwaith a gyflawnwyd yn y dosbarth.
 
Disgwylir i ddisgyblion nodi pob tasg yn eu Llyfr Cyswllt gan nodi hefyd y dyddiad ar gyfer ei gyflwyno.
 
Mae eich cefnogaeth chi fel rhieni yn holl bwysig yn y broses o helpu cyflawni tasgau Gwaith Cartref. Gofynnwn i chi gadw golwg ar y Llyfr Cyswllt er mwyn helpu eich plentyn i drefnu ei amser a’i g/waith tu allan i oriau ysgol ac i atal tasgau rhag pentyrru. Mae sicrhau lle tawel ac amser digonol yn helpu plentyn i gyflawni tasgau’n llwyddiannus. Gofynnwn i rieni hefyd lofnodi’r Llyfr Cyswllt ar ddiwedd bob wythnos fel modd o gadw’r cyswllt hollbwysig rhwng y cartref a’r ysgol.
 
Salwch neu ddamwain yn yr ysgol
Mae gan sawl aelod o’r staff dystysgrif cymorth cyntaf. Os oes unrhyw amheuaeth ynglyn â phlentyn sy'n mynd yn sâl neu sy’n cael ei anafu yn yr ysgol yna cysylltir â'r rhieni ar unwaith. Os canfyddir bod rhaid cludo'r disgybl i ysbyty yna gelwir ambiwlans a gofynnir i'r rhieni gwrdd â'r plentyn ac aelod o’r staff yn yr ysbyty.
 
Technoleg Gwybodaeth
Bydd pob disgybl yng CA3 a 4 yn derbyn cyfleoedd penodol i ddatblygu eu sgiliau allweddol mewn Technoleg Gwybodaeth. Datblygir a defnyddir y sgiliau hyn ymhellach o fewn eu cyrsiau ar draws y cwricwlwm i gefnogi’r dysgu.
 
Clwb Gwaith Cartref
Trefnir, yn adrannol, bod ystafelloedd ar gael yn ystod yr awr ginio, o dan arolygaeth aelodau o staff, er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion gwblhau gwaith cartref na fedrent ei gyflawni gartref. Byddwn, hefyd, yn annog disgyblion i ddefnyddio’r clwb fel hafan dawel i weithio yn ystod yr awr ginio. Cânt gyfle i holi athrawon am waith lle mae angen cymorth arnynt.
 
Y Drefn Achwyno
Yn unol â gofynion Adran 23 Deddf Diwygio Addysg 1988, mae’r Awdurdod Addysg wedi sefydlu trefniadaeth ar gyfer delio a chwynion am gwricwlwm yr ysgol. Mae’r Awdurdod Addysg hefyd wedi sefydlu trefniadaeth i ddelio â chwynion yn erbyn athrawon.
 
Gellir cael copïau o’r dogfennau hyn trwy ysgrifennu at y swyddfa Addysg, Tŷ Trevithick, Abercynon.  Gweler y linc isod am gopi o bolisi Trefniadaeth a gwneud cwyn yr Ysgol.
 
Awgrymir y dylid ceisio datrys problemau trwy drafod y mater yn gyntaf gyda’r Arweinydd Safonau Cyrhaeddiad, Pennaeth Cynorthwyol, Dirprwy neu’r Pennaeth. Gwneir pob ymdrech i ymateb i ac ymdrin â phroblemau yn gyflym ac yn effeithiol. Os nad yw rhieni yn hapus mae modd iddynt ffurfioli’r gwyn trwy ysgrifennu at y Pennaeth.
 
Trefniadau Gweld Dogfennau
Mae modd i rieni sy’n dymuno gweld copïau o bolisïau’r ysgol neu ddogfennau statudol y Llywodraeth ar Addysg, wneud hynny trwy gysylltu â’r Pennaeth.
 
Hysbysiad Preifatrwydd Data Presenoldeb
 
Addysg Rhyw
Mae Addysg Rhyw yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng gwersi penodol a sesiynau bugeiliol yn ogystal ag yn draws-gwricwlaidd - fel rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol yn Bioleg, a hefyd mewn trafodaethau/gwaith prosiect yn y Gymraeg, Saesneg, Drama ac Addysg Grefyddol.
Mae hawl gan riant/warcheidwad dynnu eu plentyn allan o wersi sy’n dysgu Addysg Rhyw.
 
Cyd-addoli ac Addysg Grefyddol
Nid yw'r ysgol yn gysylltiedig ag unrhyw enwad benodol. Darperir cyrsiau addysg grefyddol, yn unol â'r gofynion statudol, ar gyfer pob disgybl yn yr ysgol, a chynhelir cyfarfodydd o gyd-addoli’n ddyddiol. Esgusodir unrhyw ddisgybl nad yw am fynychu gwasanaeth neu wers addysg grefyddol ar sail ffydd neu gredo diwylliannol, os derbynnir cais ysgrifenedig oddi wrth rieni/warcheidwaid.
 
Ffonau symudol
NI CHANIATEIR i unrhyw ddisgybl ddefnyddio ffôn symudol mewn gwersi nac yn y coridorau.
 
Profiad Gwaith a Chyfarwyddyd Gyrfau
Fel rhan o Raglen Dyfodol Bersonol yr ysgol, mae pob disgybl yn derbyn gwybodaeth a chyngor am gyrsiau a dewisiadau gyrfa. Trefnir rhestr ffurfiol o gyfweliadau unigol i ddisgyblion gyda’r Swyddog Gyrfau. Mae’r rhaglen gyrfau hefyd yn rhan hanfodol o’r drefn hunan-werthuso a ffurfio cynlluniau gweithredu unigol sy’n rhan o’r broses Ffeil Cynnydd.
 
Yn ogystal, trefnir Noson Ddewisiadau er mwyn hysbysu rhieni Blynyddoedd 9, 11 a 12 am opsiynau a dewisiadau 14+ a 16+. Daw nifer o gynrychiolwyr sefydliadau Addysg Uwch, Addysg Bellach ac o fyd busnes a masnach i’r ysgol yn eu tro i drafod cyrsiau a chynnal gweithdai gyda’r disgyblion. Rhoddir hyfforddiant i ddisgyblion ar fedrau cyfweld a sgiliau profiad gwaith. Mae croeso bob amser i unrhyw riant a/neu ddisgybl drefnu i gael sgwrs gyda’r Arweinydd Cynnydd perthnasol yngln â dewisiadau, yn enwedig ar gyfer opsiynau Ôl-16.
 
Profiad Gwaith ac Addysg Cysylltiedig â Byd Gwaith
Mae 'r ysgol yn cynnig profiadau sy’n hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth plant a phobl ifanc o fyd gwaith ac addysg cysylltiedig â byd gwaith.
 
Caiff pob disgybl ym Mlwyddyn 10/11 a 12 gyfle i drefnu cyfnod  o wythnos mewn safle gwaith.
 
Disgyblion ag Anableddau
Bydd y SENCO ac Arweinydd Safonau Cyrhaeddiad Blwyddyn 7 yn trafod â’r ysgolion sy’n ein bwydo er mwyn sicrhau bod y broses drosglwyddo i ddisgyblion ag anabledd mor hwylus ag sydd yn bosibl. Yn unol â’n hymrwymiad i gyfleon cyfartal, nid ydym am i ddisgyblion ddioddef anfantais oherwydd eu hanableddau a bydd y SENCO yn monitro hyn yn rheolaidd. Yn yr un modd mae’r SENCO yn gwneud darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion arbennig ond heb ddatganiad. Byddwn yn monitro a gwerthuso’r polisiau perthnasol yn flynyddol
 
Cynllun Hygyrchedd
Gellir cael copi o Gynllun Hygyrchedd yr Ysgol o’r ysgol os dymunwch.
 
Grantiau
 
Polisi a Threfniadaeth Gwneud Cwyn
 
Polisy Gofal Iechyd
 
Hysbysiad Preifatrwydd GDPR