Mae’r wisg ysgol yn un ffordd o alluogi disgybl i’w uniaethu ei hun o fewn cymdeithas fawr. Ffordd weladwy yw o greu’r ymdeimlad o berthyn i sefydliad a theimlo’n falch o fod yn aelod o ysgol arbennig. Mae’r wisg hefyd yn sicrhau cydraddoldeb i bob plentyn o safbwynt safon ei wisg. Y ffactor hollbwysig yma sy’n cyfrif am y ffaith fod yr ysgol yn mynnu bod y disgyblion yn gwisgo gwisg ysgol.
 
Gwerthfawrogir felly bob ymdrech ar ran y rhieni i sicrhau bod eu plant yn gwisgo’r wisg gywir.
 
Dylid nodi enw’r disgybl yn glir ar bob dilledyn, ac ar bob darn o eiddo. Ni ddylid gwisgo cotiau drud i’r ysgol, a gwaherddir lledr a denim.
 
Yn unol â chynlluniau’r Awdurdod, mae gan yr ysgol drefniant i gynorthwyo rhieni i dderbyn gwisg ysgol. Gan yr ysgol mae’r ffurflenni ar gyfer y rhieni sy’n dymuno gwneud cais am gymorth, ond gan yr Awdurdod mae’r hawl i ddyfarnu a yw’r cais yn un derbyniol.
 
Dylai rhieni gysylltu â swyddfa’r ysgol os am gael ffurflen, gan ei hanfon ar ôl ei llenwi, at Swyddfa Ysgol Llanhari.
 
Yr Ysgol yn unig sy’n darparu’r wisg.
 
Gwisg
Mae’r wisg ganlynol yn orfodol i fechgyn a merched: 
 
 Hwdi coch neu ddu yr ysgol, sy’n cynnwys bathodyn yr ysgol 

 Crys polo’r ysgol
(ni chaniateir gwisgo crysau T o dan y crys polo)

 Esgidiau duon plaen
(ni chaniateir “trainers” o gwbl)

 Cot dywyll  
 
Gwisg y Merched 
 
 Sgert blaen ddu hyd at y penglin, NEU

 Trowsus plaen du (ni chaniateir trowsus tynn,  na ‘jeans’)
 
 Sanau duon neu gwyn neu ‘tights’ du

Ni chaniateir colur na gemwaith ar wahân i un pâr o stydiau clust 
 
Gwisg y Bechgyn

 Trowsus plaen du (ni chaniateir trowsus tynn,  na ‘jeans’)

 Sanau llwyd/du tywyll

 Dim gemwaith o gwbl, ar wahân i styden glust
Gwisg Addysg Gorfforol
Fe werthir gwisg addysg gorfforol yn yr ysgol yn unig. Rhaid sicrhau fod y wisg gywir gan bob disgybl ymhob gwers.
 
Dylid cario’r wisg chwaraeon mewn bag ar wahân i lyfrau ysgol. Caniateir i bob disgybl gymryd cawod wedi gwersi addysg gorfforol. Os felly dylent ddod â thywel, sebon a dillad isa’ glan i’r gwersi.
 
Merched

 Crys hoci’r ysgol
 
 Crys Addysg Gorfforol yr ysgol

 Siorts.

 Tracwisg ddu, hollol blaen a heb logo (os y dymunir)

 “Leggings” plaen du.

 Sanau cochion/streipiau du pen-glin ar gyfer hoci.

Pâr o esgidiau addas ar gyfer rhedeg a gemau ar ardaloedd caled. (Rhaid diosg oriawr a phob tlws cyn ymgymryd ag unrhyw weithgaredd ymhob gwers. Rhoddir rhain mewn blwch dan glô yn ystod y wers ac fe’u cesglir gan y disgybl ar ddiwedd y wers).

Bechgyn
 
 Crys rygbi’r ysgol

 Crys Addysg Gorfforol yr ysgol

 Dau bâr o siorts du.

 Sanau coch/streipiau du.
 
 Esgidiau rygbi/pêl droed.

Pâr o esgidiau addas ar gyfer rhedeg a gemau ar ardaloedd caled. (Yn ystod tywydd garw rhaid dod ag esgidiau rygbi ac esgidiau ar gyfer rhedeg. Rhaid diosg oriawr a phob tlws cyn ymgymryd ag unrhyw weithgaredd ymhob gwers. Rhoddir rhain mewn blwch dan glo yn ystod y wers ac fe’u cesglir gan y disgybl ar ddiwedd y wers).