Os bydd eich mab/merch yn absennol oherwydd salwch neu reswm arall, gofynnir i chi ffonio’r swyddfa y bore hwnnw.
 
Os bydd eich mab/merch wedi bod yn absennol, disgwylir i chi egluro’r rhesymau dros hynny trwy lenwi dwy hanner y nodyn absenoldeb yng nghefn y Llyfr Cyswllt. Cyfrifoldeb y disgybl, ar ôl dychwelyd i’r ysgol, yw rhoi un hanner i’w Diwtor Personol. Bydd yr hanner arall yn aros yn y Llyfr Cyswllt.
 
Os bydd eich mab/merch yn gorfod bod yn absennol am gyfnod byr oherwydd apwyntiad meddyg neu ddeintydd neu reswm tebyg, gofynnir i chi lenwi’r taflenni absenoldeb yn y Llyfr Cyswllt ymlaen llaw er mwyn rhoi gwybod i’r Tiwtor Personol ac i’r ysgol. Unwaith eto, cyfrifoldeb y disgybl yw trosglwyddo’r wybodaeth.
 
Os nad yw’r camau hyn yn cael eu dilyn, mae’n bosibl y cewch alwad gan system cefnogi presenoldeb electronig yr Ysgol, Truancy Call.
 
Yr ysgol sy’n rhoi’r caniatâd i’r absenoldeb fod yn un sy’n cael ei awdurdodi. Os nad yw disgybl yn dychwelyd y slip absenoldeb, yna mae’r canran absenoldebau heb awdurdod yn aros yn uchel.
 
Mae disgybl yn absennol heb awdurdod hyd nes ei fod wedi dychwelyd y slip absenoldeb wedi ei arwyddo gan riant/warcheidwad. Nod yr ysgol yw lleihau’r ffigwr hwn gymaint â phosibl.
Mae presenoldeb uchel yn yr ysgol yn hanfodol os yw disgybl am gyrraedd ei botensial. Dilyna'r ysgol bolisi RhCT o beidio ag awdurdodi gwyliau yn ystod y tymor onibai bod amgylchiadau eithriadol fel a nodir yn y polisi presenoldeb.
 
Mae’r ysgol yn ymrwymedig i gynllun COMPACT Llanhari sy’n gosod targed presenoldeb o 95% i bob disgybl. 
 
 COMPACT a’i gymhelliant
Mae blaengaredd COMPACT yn cysylltu cyflogwyr, ysgolion a cholegau gyda phartneriaid eraill megis y Gwasanaeth Gyrfaoedd a chyrff Hyfforddi. Bwriad targedau COMPACT yw annog pob disgybl i gymryd cyfrifoldeb personol dros drefnu eu hunain yn ogystal â chynllunio tuag at dargedau’r dyfodol.
 
Drwy gynnig cyfleoedd i ddisgyblion gofnodi presenoldeb, prydlondeb a datblygiad personol fel rhan o brosesau COMPACT a datblygiad eu Ffeil Cynnydd,  amcanir at feithrin y sgiliau a’r agweddau cadarnhaol a fydd yn gwella cyfleoedd i’r person ifanc wneud penderfyniadau llwyddiannus ynglŷn ag addysg bellach, hyfforddiant a chyflogaeth.