Mae Rhaglen Dyfodol Personol (ABCh) yn elfen hanfodol mewn addysg gytbwys sy’n paratoi plant a phobl ifanc i fod yn fwy effeithiol yn bersonol, yn iach ac yn gyfrifol o fewn cymdeithas. Mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol, Addysg Gyrfau ac Addysg Cysylltiedig â Byd Gwaith ynghyd ag Addysg Grefyddol yn statudol ac felly’n gyffredin i bawb o flynyddoedd 7 – 13.
 
Mae rhaglenni Dyfodol Personol benodol o Flwyddyn 7 – 13 yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc archwilio a chael gwybodaeth am bynciau ac agweddau sy’n berthnasol iddynt ar wahanol adegau o’u datblygiad. Mae’n cynnig cyfle i ddatblygu sgiliau, agweddau, gwerthoedd, gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu’n ddinasyddion cyfrifol ac i wneud cyfraniad positif i’w cymunedau ac i gymdeithas yn gyffredinol. 
 
Cyfrifoldeb pob athro/awes yw hybu sgiliau cymdeithasol a sgiliau cyfathrebu'r disgyblion sydd o dan eu gofal fel y gallant feithrin hunan-hyder, hunan-ymwybyddiaeth, hunan-werth, hunan-ddisgyblaeth a goddefgarwch. Caiff y disgyblion gyfle hefyd i ddatblygu sgiliau astudio, sgiliau allweddol a sgiliau datrys problemau drwy drafod a mynegi barn a safbwynt yn gytbwys ar faterion cyfoes a pherthnasol.
 
Mae'n gwrs cyflawn a chynhwysfawr sy’n cael ei gyflwyno yn yr ysgol ar ddiwrnodau penodol a neilltuir ar gyfer Dyfodol Personol yn ystod y tymor. Ceir ymweliadau gan arbenigwyr allanol megis yr Heddlu, gweithwyr iechyd, swyddogion yr NSPCC ac ati.
 
Bydd rhaglen Dyfodol Personol Blwyddyn 7 yn cynnwys pynciau fel:
 
 Ysgol newydd: ffrindiau newydd
  Bod yn iach a glendid personol
 Bwlio
 Ymateb i gyfrifoldebau
 Delio â theimladau a gwrthdaro
 Addysg gyffuriau
 
Drwy gyfrwng y rhaglen arbennig hon cyflwynir Addysg Iechyd ac Addysg Rhyw.
 
Bydd yr adrannau hefyd yn cyflwyno pynciau mwy arbenigol eu naws yn draws gwricwlaidd ar beryglon Cyffuriau, Alcohol, Ysmygu, Bwyta'n Iach, Cadw'n Heini, Materion Moesol, y Teulu, Ymwybyddiaeth Economaidd. Mae cyngor gyrfaol yn rhan o’r rhaglen hefyd.
 
Erbyn cyrraedd Blwyddyn 12, nod pennaf y rhaglen yw darparu cyfle i drafod gydag arbenigwyr mewn amrywiol feysydd megis gwaith meddygol, diwydiant, masnach a chrefydd fel y gall y disgyblion gyfnewid syniadau ar raddfa eang er mwyn iddynt dyfu yn ddinasyddion aeddfed a all chwarae eu rhan yn gyflawn yn y gymdeithas.