Slide background

Croeso i Wefan Ysgol Llanhari.
Mae'n bleser gen i eich cyflwyno i wefan Llanhari. Mae'r adnodd hwn wedi'i gynllunio ar gyfer Rhieni, Myfyrwyr, Athrawon a Llywodraethwyr fel ei gilydd ac yn cynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei angen arnoch o amserlenni arholiadau i galendr digwyddiadau.

 

Slide background

Conglfaen Addysg Cyfrwng Cymraeg.
Ers ei sefydlu yn 1974 bu Ysgol Llanhari yn un o gonglfeini addysg cyfrwng Cymraeg y De. Rhoddir pwyslais mawr ar les ac anghenion yr unigolyn ac ymfalchïwn yn y berthynas agos rhwng staff a disgyblion.

Slide background

Annog Cymuned sy'n Dysgu.
Anelwn at greu unigolion sy’n meddu ar sgiliau angenrheidiol ar
gyfer bywyd yn yr unfed ganrif ar hugain, a rhown bwyslais mawr
ar eu dwyieithrwydd naturiol. Mae gan yr ysgol dîm o staff sy’n
arloesi mewn agweddau dysgu ac addysgu ac fe welir ffrwyth eu
llafur mewn gwersi amrywiol a chyffrous.

 

Slide background
Diwylliant o Llwyddiant 
a Disgwyliadau Uchel.
Ers ei sefydlu, mae Ysgol Llanhari wedi gosod pwys mawr a
gwerth ar bartneriaeth agos ac agored rhwng yr ysgol a'r cartref.
Mae'r berthynas arbennig yn ffactor allweddol yn llwyddiant pob
disgybl ac yn rhoi sylfaen gadarn a chefnogaeth gref i ddatblygiad
a chynnydd addysgol, cymdeithasol ac emosiynol yr unigolyn.

 

Slide background

Cwricwlwm Cytbwys eang.
Mae Ysgol Llanhari yn darparu cwricwlwm eang, cytbwys a gwahaniaethol. Mae’ncynnwys pynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, sef Cymraeg, Saesneg,Mathemateg, a Gwyddoniaeth ynghyd â’r pynciau anghraidd – Hanes, Daearyddiaeth,Cerddoriaeth, Celf, Iaith Fodern, Technoleg ac Addysg Gorfforol. Dysgir AddysgGrefyddol ym mhob cyfnod allweddol.

 

Slide background

Datblygu Sgiliau Hanfodol disgyblion.
Rhydd yr ysgol bwyslais mawr ar ddatblygu’r dulliau dysgu ac addysgu diweddaraf. Anogir dulliau dysgu sy’n ddisgybl ganolog ac sy’n cynnig cyfleoedd i ddisgyblion gydweithio, datrys problemau, gweithio fel aelodau o dîm, gwneud damcaniaethau a datblygu barn a safbwyntiau.

 

 

 

Ysgol Llanhari Pre School

Ysgol Llanhari Primary School

Ysgol Llanhari Secondary School

Twitter Banner