Cyflwyniad
Mae Ysgol Llanhari yn darparu cwricwlwm eang, cytbwys a gwahaniaethol. Mae’n cynnwys pynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, sef Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, a Gwyddoniaeth ynghyd â’r pynciau anghraidd – Hanes, Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Celf, Iaith Fodern, Technoleg ac Addysg Gorfforol. Dysgir Addysg Grefyddol ym mhob cyfnod allweddol. 
 
Bydd cyfle hefyd i bob disgybl ddilyn gwersi Drama ac agweddau eraill ar addysg sy’n cyfrannu tuag at ddatblygiad personol a chymdeithasol yr unigolyn. Dysgir y cwrs Dysgu i Lwyddo, sy’n seiliedig ar y cymwyseddau, ym mlwyddyn 7 ac fe ddarperir gwersi Datblygu Sgiliau ym mlwyddyn 8 a 9. Datblygir Sgiliau Allweddol Technoleg Gwybodaeth drwy wersi penodol ar amserlen pob disgybl ac ar draws y cwricwlwm.
 
Rhydd yr ysgol bwyslais mawr ar ddatblygu’r dulliau dysgu ac addysgu diweddaraf. Anogir dulliau dysgu sy’n ddisgybl ganolog ac sy’n cynnig cyfleoedd i ddisgyblion gydweithio, datrys problemau, gweithio fel aelodau o dîm, gwneud damcaniaethau a datblygu barn a safbwyntiau. Mae dulliau o’r fath yn datblygu hunan-hyder a hunanwerth disgyblion yn ogystal â’u gwneud yn ddysgwyr mwy annibynnol. Hybir datblygiad Sgiliau Hanfodol disgyblion mewn modd naturiol yn yr ymwneud cyson hwn.
Blwyddyn 7
Dosberthir y gwersi ym Mlwyddyn 7 fel a ganlyn:
 
 68% o’r cwricwlwm: Cymraeg (5), Saesneg (5), Mathemateg (5), Gwyddoniaeth (5), Ffrangeg neu Sbaeneg (4), Technoleg (4), Iechyd Da (4), Cerddoriaeth (1), Drama (1).
 
 32% o’r cwricwlwm:
Modylau Dysgu Integredig (16)

Dysgir disgyblion Bl.7 mewn dosbarthiadau gallu cymysg.
 
Blynyddoedd 8 a 9
Dosberthir y gwersi ym Mlynyddoedd 8 a 9 fel a ganlyn:
 
Cymraeg (6/5), Saesneg (5/6), Mathemateg (6/5), Gwyddoniaeth (5/6), Ffrangeg neu Sbaeneg (4), Technoleg (4), Addysg Gorfforol (3), Addysg Grefyddol (2), Daearyddiaeth (3), Hanes (3), Cerddoriaeth (2), Drama (2), Celf (2), Technoleg Gwybodaeth (1), Datblygu Sgiliau (2).
 
Ym Mlwyddyn 8 bydd y pynciau craidd, Cymraeg, Saesneg a Mathemateg a Thechnoleg yn setio ar draws hanner blwyddyn. Bydd pynciau eraill yn defnyddio amrywiaeth o grwpiau dysgu gan gynnwys gallu cymysg. Bydd Blwyddyn 8 hefyd yn cael sesiwn cyffredinol gyda Swyddog Gyrfau’r ysgol. Bydd Blwyddyn 9 yn cael sesiwn cynghori gyda’r Swyddog Gyrfau pan ddaw hi’n gyfnod dewis pynciau. Bydd setio hyblyg o ddosbarthiadau yn digwydd yn y blynyddoedd hyn.
 
Cyflwynir rhaglen Dyfodol Personol i ddisgyblion CA3 drwy’r pynciau ac mewn sesiynau wythnosol yn ystod cyfnod bugeiliol y bore.