Rhagarweiniad
Yn ystod eu tair blynedd cyntaf yn yr ysgol dilyna pob disgybl fwy neu lai yr un pynciau o flwyddyn i flwyddyn ac roedd gan bob un ohonynt amserlen debyg iawn.

Bydd y flwyddyn nesaf yn eu gyrfa ysgol yn wahanol. Bydd y disgyblion yn parhau i astudio rhai pynciau, yn rhoi'r gorau i eraill, ac efallai yn astudio rhai pynciau sy'n hollol newydd iddynt. Gofynnir iddynt ddewis cyrsiau ar gyfer y ddwy flynedd nesaf. Mae'n bwysig eu bod yn dewis yn ddoeth oherwydd gall y dewis effeithio ar eu dyfodol ac ar eu bywyd ar ôl gadael yr ysgol.
 
Yn yr adrannau sy'n dilyn rhoddir amlinelliad o drefn blwyddyn 10, yr arholiadau allanol, a hefyd y ffactorau i'w hystyried wrth ddewis llwybrau dysgu.

Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu sicrhau pob cwrs yn ddiamod. Weithiau mae’n rhaid gwneud newidiadau gan ddibynnu ar ddewisiadau’r flwyddyn a staffio. Bydd yr ysgol yn eich hysbysu yn gyflym os oes rhaid newid cwrs neu ddileu opsiwn fel y gall eich plentyn ddewis cwrs arall.
 
Trefn Cyfnod Allweddol 4
Bydd pob disgybl ym mlwyddyn 10 yn astudio Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol, Sgiliau Bywyd a pedwar cwrs dewisol. Bydd gan bob disgybl chwe gwers yn y Gymraeg, Saesneg a Mathemateg, naw gwers mewn Gwyddoniaeth, dwy wers mewn Addysg Grefyddol (mae Addysg
Grefyddol yn bwnc statudol ac felly yn ôl y Ddeddf, rhaid i ddisgyblion dosbarthiadau 10 ac 11 ei astudio) a chwech gwers ym mhob un o'r cyrsiau dewisol. Yn y craidd dysgu gosodir disgyblion mewn dosbarthiadau yn ôl yr arholiad mwyaf addas ar gyfer ei cyrhaeddiad.
Mae’r cyrsiau yn y pynciau hyn yn arwain naill ai at y Dystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU) neu at y Dystysgrif Lefel Mynediad (TLM) mewn rhai pynciau. Rhoir cyfle hefyd i fyfyrwyr ddewis astudio pynciau Galwedigaethol TGAU, Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (CGC) a chyrsiau BTEC. Felly mae’n bosibl i ddisgybl sefyll
arholiadau allanol mewn o leiaf deg o bynciau ar ddiwedd blwyddyn 11. Wrth gwrs, gall disgybl sy’n dilyn cwrs Llenyddiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg ac sy’n dilyn cwrs deuradd/dwbl mewn Gwyddoniaeth ennill tystysgrif mewn tri phwnc ar ddeg. Hefyd bydd rhai pynciau yn caniatau i ddisgyblion sefyll arholiad TGAU ar ddiwedd blwyddyn 10. 
Mae'r cwrs Addysg Grefyddol yn gwrs TGAU Byr.
 
Yn ogystal â’r cyrsiau sy'n arwain at arholiadau allanol, bydd pob disgybl yn derbyn dwy wers o Addysg Gorfforol. Mae'r rhaglen Dyfodol Personol yn cynnwys yr elfennau canlynol: Gyrfaoedd, Addysg Foesol, Ymwybyddiaeth Economaidd, Addysg Iechyd, Cynaladwyedd, Addysg Rhyw a Chyffuriau. Cynnigir hyn trwy grogi’r amserlen ar ddiwrnodau arbennig yn ystod y flwyddyn.
 
Y Cyrsiau Dewisol
Wrth ddewis eich cyrsiau, rhaid sicrhau bod eich cwricwlwm yn eang a chytbwys yn hytrach na chyfyngu eich dewis i nifer o bynciau tebyg. Gall arbenigo’n ormodol ar hyn o bryd arwain at siom yn ddiweddarach a gallech ddarganfod bod nifer o ddrysau wedi’u cau o ran gyrfa yn y
dyfodol.
 
 
Ysgol Llanhari Key Stage 4 Options