Rhagarweiniad
Mae bod yn rhan o flynyddoedd 12 a 13 yn brofiad arbennig. Daw breintiau a chyfrifoldebau newydd, a fydd yn rhoi blas gwahanol i'r profiad o fod yn perthyn i gymuned yr ysgol.
 
Ond bydd disgyblion yn parhau, wrth gwrs, yn aelod integredig o'r ysgol, a byddant yn atebol i gyfarwyddyd a chyngor fel pawb arall. 
 
Credwn mai'r cyfuniad hwn sy'n darparu orau ar gyfer myfyrwyr 16+. 
 
Cyfnod Allweddol 5 
Mae cwricwlwm ôl 16 yn caniatau i ddisgyblion astudio pynciau Uwch Gyfrannol (UG) a BTEC ym mlwyddyn 12, a phynciau A2 a BTEC ym mlwyddyn 13.
 
Disgwylir i ddisgyblion ddewis HYD AT 4 pwnc UG (neu gyfateb) ym mlwyddyn 12. Nid oes gorfodaeth ar ddisgybl i ddewis 4 pwnc o gwbl. Fe arholir y pynciau UG yn ôl modylau. Fe achredir disgyblion â thystysgrif ar lwyddiant yn y pynciau UG/BTEC. Disgwylir i ddisgyblion lwyddo yn y pynciau UG/BTEC dewisol cyn cael mynediad i'r cyrsiau A2 ym mlwyddyn 13.

Yn ogystal â phynciau UG caiff disgyblion gyfle i ddewis pynciau Cymhwyster
Galwedigaethol.
Ceir cyfle hefyd i ddilyn cyrsiau ail-sefyll yn y Gymraeg, Saesneg a Mathemateg mewn TGAU. Arholir y pynciau yma mis Tachwedd a haf blwyddyn 12.
 
Fe fyddwn yn gosod y pynciau mewn colofnau (9 gwers yr un i bynciau UG; 9 neu 18 i bynciau Galwedigaethol). Gofynnir i chi ddewis y llwybr addysg orau ar gyfer eich dyfodol.
 
Grwpiau Tiwtorial
Rhennir myfyrwyr yn grwpiau tiwtorial heb unrhyw ymgais i ddidoli yn ôl y Celfyddydau a'r Gwyddorau neu rhwng myfyrwyr cyrsiau dwy flynedd a rhai un flwyddyn. Disgwylir i bob disgybl fynychu'r cyfnod cofrestru a geir ar ddechrau'r dydd. Ystyrir canran absenoldeb uchel (mwy na 5%) yn achos o bryder ac fe ellir cynnal cyfarfod gyda'r rhiant a'r myfyriwr i drafod y mater ymhellach. Defnyddir y cyfnod cofrestru, hefyd fel cyfle i drefnu a datblygu CYNGU, a rhoi trefn ar eich Ffeil Cynnydd.
 
Bydd y grŵp tiwtorial yn gyfrifol am baratoi cyflwyniad ar gyfer y gwasanaeth boreol. Mae'r cyfnod cofrestru hefyd yn cael ei weld fel cyfle i gyflwyno Addysg Bersonol a Chymdeithasol, i drefnu a datblygu CYNGU (PAA, eich Cynllun Gweithredu Unigol). 
 
 

 

Ysgol Llanhari Key Stage 5 Options