Ysgol Llanhari Hedgehog Ysgol Llanhari Squirrel Ysgol Llanhari Fox Ysgol Llanhari Rabbit

 

Ysgol Llanhari Letters
Ysgol Llanhari Forms
Ysgol Llanhari Calendar
Ysgol Llanhari Gallery
Ysgol Llanhari News
Ysgol Llanhari Links

Croeso
Dymuna’r staff a’r llywodraethwyr eich croesawu chi a’ch plentyn yn gynnes i adran gynradd Ysgol Llanhari. Gobeithio y cewch flynyddoedd hapus yn ein cwmni. Edrychwn ymlaen yn fawr at gydweithio â chi er lles a datblygiad eich plentyn a gobeithio y bydd y llyfryn hwn yn fuddiol i chi wrth baratoi ar gyfer mis Medi.

Mae gan y Pennaeth a’r staff yr un weledigaeth am ein hadran Blynyddoedd Cynnar sef creu ethos ble mae pawb yn parchu ac yn gofalu am ei gilydd, heb fod diwylliant, cenedl, rhyw, hil, gallu neu anabledd yn ystyriaeth. Cydweithiwn gyda’n gilydd i helpu pob plentyn ddatblygu’n addysgol, ond yn bwysicach fyth, yn emosiynol ac yn gymdeithasol.
Bwriadwn:
Datblygu partneriaeth rhwng cartref ac ysgol a
chyfoethogi'r hyn mae eich plentyn wedi ei ddysgu gartref.
Sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfleoedd i ddysgu trwy weithgareddau a phrofiadau sy’n addas i’w ddatblygiad yn hytrach na’i oedran am fod plant ifanc yn datblygu ar wahanol gyfraddau a
chan ddefnyddio gwahanol ddulliau.
Cyflwyno eich plentyn i drefniadaeth bywyd ysgol strwythuredig ac i gwricwlwm y Cyfnod Sylfaen drwy chwech maes dysgu.
Annog eich plentyn i wneud penderfyniadau drosto ef/hi ei hun er mwyn ei alluogi i ddysgu’n annibynnol.
Paratoi eich plentyn ar gyfer y dosbarth derbyn.
Y Diwrnod Ysgol
Meithrinfa & Chyn-Feithrin
 
Sesiwn y bore 9:00 y.b. - 12:15 y.b. (gyda chinio)
 
Derbyn - Fl3
 
9:00 y.b. - 3:00 y.h.
Amser chwarae’r bore 10:30 y.b. - 10:45 y.b.
Amser chwarae’r prynhawn 2:05 y.h. - 2:15 y.h.
 
Cinio
Derbyn: 11.50 y.b. - 1:00 y.h.
Bl 1 a 2 12:00 y.h. - 1:00 y.h.
Bl 3       12:10 y.h. - 1:00 y.h.
 


 

Ysgol Llanhari Parents Handbook
 
 
 
Mwynhewch brofiadau ysgol cyntaf eich plentyn. Mae’n gyfnod gwerthfawr yn ei dd/datblygiad.Os oes unrhyw beth yn eich poeni chi neu eich plentyn, anogwn ni chi i rannu’r pryder gyda ni.