Ysgol Llanhari Rabbit Ysgol Llanhari Fox Ysgol Llanhari Squirrel Ysgol Llanhari Hedgehog

 

 

 

Ysgol Llanhari Letters
Ysgol Llanhari Forms
Ysgol Llanhari Calendar
Ysgol Llanhari Gallery
Ysgol Llanhari News
Ysgol Llanhari Links
Y Cyfnod Sylfaen
Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3-7 oed yng Nghymru. Rhoddir bwyslais mawr ar gael plant i ddysgu drwy ‘wneud’ ac ar ennill profiadau uniongyrchol drwy chwarae sydd yn hwyl a chofiadwy. Cydnabyddir hefyd yr effaith gadarnhaol y mae defnyddio’r amgylchedd y tu allan fel adnodd dysgu yn ei gael ar lles a datblygiad addysgiadol plant ifanc.
 
Yn Ysgol Llanhari, rhown gyfleoedd i blant archwilio'r byd o'u cwmpas a deall sut mae pethau'n gweithio. Cânt eu herio gyda chwestiynau penagored a rhoddir gyfleoedd iddyn nhw archwilio a rhannu eu syniadau er mwyn datrys problemau. Anogir dulliau dysgu sydd yn meithrin agweddau cadarnhaol at ddysgu ac sydd yn galluogi ein plant i ddatblygu hunan-barch a hunanhyder i arbrofi, ymchwilio, dysgu pethau newydd a meithrin perthynas â phobl newydd.

Mae fframwaith y Cyfnod Sylfaen yn pennu'r cwricwlwm a'r deilliannau ar gyfer plant 3-7 oed dan saith Maes Dysgu. Ar gyfer pob Maes Dysgu, mae'r rhaglen addysgol yn cyflwyno'r hyn y dylid ei ddysgu i blant ac mae'r deilliannau'n pennu safonau perfformio disgwyliedig plant. 
 
Os oes gennych unrhyw faterion yngl n â’r cwrcicwlwm ysgol yr hoffech eu trafod, mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth yn yr ysgol. Ysgol Llanhari Parents Handbook