Mae’r ysgol yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth Bwrdd Llywodraethu gweithgar a rhieni llwyr ymroddedig. Gyda’n gilydd, rwy’n siwr, fe welwn Deulu Ysgol Llanhari yn ffynnu a llewyrchu mewn amryw o ffyrdd yn y dyfodol.
 
O fewn ein hysgol amcanwn at greu cymuned ddysgu sy’n cefnogi, gofalu ac ysbrydoli.
 
Rydyn ni am i bob disgybl sy’n rhan o gymuned ein hysgol dyfu mewn hunan-barch a hunan-werth fel y gallant fwynhau’r ystod eang o brofiadau a chyfleoedd addysgol, cymdeithasol a diwylliannol sy’n cael eu darparu ar eu cyfer ac a fydd yn eu datblygu i fod yn unigolion cyflawn.
Gyda’n gilydd rydym yn ymfalchïo yn ein hunaniaeth, ein hetifeddiaeth a’n hiaith a hyderwn y bydd pob unigolyn yn teimlo balchder o fod yn perthyn i’r ysgol hon, yn falch o’i Gymreictod a’i ddwyieithrwydd.
 
Rydyn ni am i’n disgyblion fod yn ddysgwyr hyderus a chanddynt ymdeimlad cryf o’u gallu i lwyddo ac i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau ac yn ein cymdeithas.
 
 
 
 
 
Ysgol Llanhari Governors