Dathlu Llwyddiant Lefel A yn Ysgol Llanhari

Braf iawn oedd gweld disgyblion y chweched dosbarth, staff a rhieni yn dathlu llwyddiant canlyniadau ardderchog Safon Uwch 2017 Dydd Iau. Rydym yn hynod o falch bod 100% o’r disgyblion wedi cyrraedd y Trothwy Lefel 3 am yr ail flwyddyn yn olynol, gan amlygu bod staff a disgyblion wedi addasu’n llwyddiannus i’r newidiadau o ran cymhwysterau a chwricwlwm. Rydym yn hapus iawn bod 74% o’r disgyblion wedi llwyddo i ennill graddau A*-C mewn dau neu fwy o bynciau Safon Uwch. Dathlwn hefyd lwyddiant yr holl ddisgyblion sydd wedi cyrraedd eu potensial ac sydd wedi gweithio yn ddygn a chael eu haeddiant. Dyma’r garfan gyntaf o ddisgyblion i astudio y Fagloriaeth Gymreig yn Llanhari ac roedd y canlyniadau yn ardderchog, felly’n brawf o’r ffaith bod y disgyblion wedi elwa o fireinio amrywiaeth eang o sgiliau wrth weithio tuag at y Tystysgrif Sgiliau.  Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a disgyblion a dymunwn yn dda i’r bobl ifanc fydd yn cychwyn ar fyd gwaith neu yn parhau â’u hastudiaethau mewn prifysgolion neu golegau ymhob cwr o’r wlad.

Latest News and Announcements

Parti Ponty
Wednesday 13 June 2018
Parti Ponty
Wednesday 13 June 2018
YSGOL AR GAU / SCHOOL CLOSURE
Wednesday 28 February 2018
Ysgol Llanhari: Inspection Report
Friday 26 January 2018
Welsh Language Charter Newletter
Thursday 14 December 2017
Urdd Membership
Monday 27 November 2017
Christmas Fair
Wednesday 22 November 2017
Ffair Nadolig
Wednesday 22 November 2017
Christmas Quiz Night
Thursday 09 November 2017
Noson Cwis Nadolig
Thursday 09 November 2017