Mae Ysgol Llanhari yn gosod pwysigrwydd a gwerth mawr ar gyswllt agos ac agored rhwng yr ysgol a’r cartref. Mae’r berthynas arbennig hon yn hanfodol i lwyddiant pob disgybl ac yn rhoi sail gadarn a chefnogaeth gref i ddatblygiad a chynnydd addysgiadol, cymdeithasol ac emosiynol yr unigolyn.

Un o brif amcanion yr ysgol hon yw sicrhau ethos ofalgar, gefnogol a chlos lle gwerthfawrogir yr unigolyn am yr hyn ydyw. Er mwyn hybu’r awyrgylch hapus a diogel hwn, perthyn i’r ysgol drefn cefnogi gref.

Mae gan bob athro/awes gyfrifoldeb am ofal a lles eu disgyblion yn ogystal ag am gynnal safonau cyrhaeddiad. Mae gan bob disgybl yn yr Adran Uwchradd Diwtor Personol hefyd ac mae i’r person yna rôl allweddol yn y gadwyn gofal. 
Daw’r Tiwtor Personol i’w hadnabod yn dda, felly, mae mewn sefyllfa arbennig i gynnig cefnogaeth a chyngor.

Mae trefn cefnogi a phrosesau’r Ffeil Cynnydd yr ysgol yn sicrhau y caiff pob unigolyn sgwrs bersonol gyda’r Tiwtor Personol. Mae’n gyfle i drafod amrywiol agweddau o fywyd yr ysgol gyda’r unigolyn yn ogystal â monitro datblygiad academaidd a phersonol. Mae'n gyfle hefyd i drafod unrhyw anawsterau neu ofidiau.
 
Bydd y Tiwtor Personol yn cydweithio'n agos iawn gyda'r Arweinydd Safonau Cyrhaeddiad a rhieni er mwyn cynorthwyo datblygiad llawn a llwyddiannus pob unigolyn. Atgyfnerthir eu gwaith gan y Cydlynydd Mentora Disgyblion, y Dirprwy a’r Pennaeth.