CALENDR DIGWYDDIADAU
 NEWYDDION DIWEDDARAF &
 CHYHOEDDIADAU
Llongyfarchiadau blwyddyn 11!
Thursday 23 August 2018
 
Dathlu canlyniadau Safon Uwch ardderchog yn Ysgol Llanhari
Thursday 16 August 2018
 
Celebrating excellent A Level Results at Ysgol Llanhari
Thursday 16 August 2018
 
Mae Ysgol Llanhari yn darparu cwricwlwm eang, cytbwys a gwahaniaethol. Mae’n cynnwys pynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, sef Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, a Gwyddoniaeth ynghyd â’r pynciau anghraidd – Hanes, Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Celf, Iaith Fodern, Technoleg ac Addysg Gorfforol.

Dysgir Addysg Grefyddol ym mhob cyfnod allweddol. Bydd cyfle hefyd i bob disgybl ddilyn gwersi Drama ac agweddau eraill ar addysg sy’n cyfrannu tuag at ddatblygiad personol a chymdeithasol yr unigolyn. Dysgir y cwrs Dysgu i Lwyddo, sy’n seiliedig ar y cymwyseddau, ym mlwyddyn 7 ac fe ddarperir gwersi Datblygu Sgiliau ym mlwyddyn 8 a 9. Datblygir Sgiliau Allweddol Technoleg Gwybodaeth drwy wersi penodol ar amserlen pob disgybl ac ar draws y cwricwlwm.

 
Rhydd yr ysgol bwyslais mawr ar ddatblygu’r dulliau dysgu ac addysgu diweddaraf. Anogir dulliau dysgu sy’n ddisgybl ganolog ac sy’n cynnig cyfleoedd i ddisgyblion gydweithio, datrys problemau, gweithio fel aelodau o dîm, gwneud damcaniaethau a datblygu barn a safbwyntiau. Mae dulliau o’r fath yn datblygu hunan-hyder a hunanwerth disgyblion yn ogystal â’u gwneud yn ddysgwyr mwy annibynnol. Hybir datblygiad Sgiliau Hanfodol disgyblion mewn modd naturiol yn yr ymwneud cyson hwn.
 
Mae’r ysgol yn ymrwymedig i roi’r cyfle i bob disgybl ennill cymhwyster drwy sefyll arholiadau cyhoeddus. O ganlyniad caiff bob disgybl gymhwyster cydnabyddedig pan fydd yn gadael Ysgol Llanhari. Bydd y mwyafrif helaeth o'r cyrsiau a gynigir yng CA4 yn arwain at Dystysgrif Gyffredinol Addysg Uwch (T.G.A.U.) ac mae modd hefyd ennill cymhwyster mewn cyrsiau galwedigaethol.
 
Ysgol Llanhari Prospectus Ysgol Llanhari Policies