CALENDR DIGWYDDIADAU
 NEWYDDION DIWEDDARAF &
 CHYHOEDDIADAU
Canlyniadau TGAU ardderchog gan ddisgyblion Ysgol Llanhari yn gwella ar safonau y llynedd
Thursday 22 August 2019
 
Dathlu Canlyniadau Safon Uwch yn Ysgol Llanhari
Thursday 15 August 2019
 
Gofalwyr Ifanc Llythyr Cymuned
Monday 03 December 2018
 
Mae Ysgol Llanhari yn darparu cwricwlwm eang, cytbwys a gwahaniaethol. Mae’n cynnwys pynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, sef Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, a Gwyddoniaeth ynghyd â’r pynciau anghraidd – Hanes, Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Celf, Iaith Fodern, Technoleg ac Addysg Gorfforol.

Dysgir Addysg Grefyddol ym mhob cyfnod allweddol. Bydd cyfle hefyd i bob disgybl ddilyn gwersi Drama ac agweddau eraill ar addysg sy’n cyfrannu tuag at ddatblygiad personol a chymdeithasol yr unigolyn. Dysgir y cwrs Dysgu i Lwyddo, sy’n seiliedig ar y cymwyseddau, ym mlwyddyn 7 ac fe ddarperir gwersi Datblygu Sgiliau ym mlwyddyn 8 a 9. Datblygir Sgiliau Allweddol Technoleg Gwybodaeth drwy wersi penodol ar amserlen pob disgybl ac ar draws y cwricwlwm.

 
Rhydd yr ysgol bwyslais mawr ar ddatblygu’r dulliau dysgu ac addysgu diweddaraf. Anogir dulliau dysgu sy’n ddisgybl ganolog ac sy’n cynnig cyfleoedd i ddisgyblion gydweithio, datrys problemau, gweithio fel aelodau o dîm, gwneud damcaniaethau a datblygu barn a safbwyntiau. Mae dulliau o’r fath yn datblygu hunan-hyder a hunanwerth disgyblion yn ogystal â’u gwneud yn ddysgwyr mwy annibynnol. Hybir datblygiad Sgiliau Hanfodol disgyblion mewn modd naturiol yn yr ymwneud cyson hwn.
 
Mae’r ysgol yn ymrwymedig i roi’r cyfle i bob disgybl ennill cymhwyster drwy sefyll arholiadau cyhoeddus. O ganlyniad caiff bob disgybl gymhwyster cydnabyddedig pan fydd yn gadael Ysgol Llanhari. Bydd y mwyafrif helaeth o'r cyrsiau a gynigir yng CA4 yn arwain at Dystysgrif Gyffredinol Addysg Uwch (T.G.A.U.) ac mae modd hefyd ennill cymhwyster mewn cyrsiau galwedigaethol.
 
Ysgol Llanhari Prospectus Ysgol Llanhari Policies