Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Mr Geraint Edwards
 
BLWYDDYN 7
 
 Tymor 1: Llinell a liw
 Tymor 2: Persbectif
 Tymor 3: Graffeg
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Ymchwilio i waith haniaethol. Sut i arlunio wrth arbrofi gydag ystod eang o gyfryngau.
 Tymor 2: Arlunio o fywyd. Gwaith ymchwil Gren a Kevin Sinnott.
Cyfle i astudio Artistiaid Cymraeg ac edrych yn ofalus ar yr ardal leol.
 Tymor 3: Dysgu am ddylanwad/ effaith posteri.
Astudio artistiaid fel Milton Glaser a Cowbois.

BLWYDDYN 8
 
 Tymor 1: Y ffigwr
 Tymor 2: Animeiddio
 Tymor 3: Mosaic  

ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Gwaith ymchwil sydd yn seiliedig ar arlunio dadansoddol.
 Tymor 2: Arlunio, ffotograffiaeth 3D.
 Tymor 3: Datrys problemau.

BLWYDDYN 9
 
 Tymor 1: Celf ethnig / ailgylchu
 Tymor 2: Llyfrau
 Tymor 3: Yr uned Ddrygionus
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Dealltwriaeth o greadigrwydd gwahanol ddiwylliannau wrth wneud defnydd creadigol o ystod eang o gyfryngau.
 Tymor 2: Thema trawsgwricwlaidd sydd yn caniatáu i’r disgybl arbrofi gyda ystod o arddulliau i fynegi syniadau a barn.
 Tymor 3: Creadigrwydd / Datrys Problemau
SGILIAU

Ymchwilio: Casglu gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau.
Deall: Defnyddio gwybodaeth sydd wedi ei gasglu i gynhyrchu darn o waith gwreiddiol.
Gwneud: Creu gwaith gyda gofal ac ymroddiad sydd yn adlewyrchu sgiliau gorau’r unigolyn. Gadewch i’r wybodaeth newydd yr ydych yn ei gasglu benderfynu ar eich canlyniad terfynol. Peidiwch â rhagdybio beth fydd y canlyniad.

ANELU'N UWCH

Ymatebwch yn greadigol. Cofiwch nad dim ond un ateb sydd. Peidiwch â bod ofn newid eich meddwl a dangoswch sut gyrhaeddoch eich canlyniad.
Ymchwiliwch mewn ystod eang o ffynonellau – eich amgylchedd, llyfrau, Y We, arddangosfeydd ayb

SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Cefnogwch eich plentyn i gwestiynu a chofiwch mai’r adodd gorau yw dychymyg.
Helpwch eich plentyn i ymchwilio - casglu gwybodaeth, casglu deunyddiau (darnau o bapur, plastig, tecstilau) sy’n addas i’r thema, casglu delweddau (o llyfrau, o’r We, allan o gylchgronau), braslunio o fywyd, recordio rhywbeth wrth dynnu ffotograff, casglu gwybodaeth am destun
Cefnogwch eich plentyn i ddefnyddio’r We yn ofalus - dim defnyddio ‘Google images’! Defnyddiwch ‘google’ cyffredin a dewiswch wybodaeth berthnasol yn unig- darllen a dethol
Anogwch eich plentyn i fynegi barn am gelf pobl eraill a’i gofnodi yn eu llyfr braslunio

GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
www.bbc.co.uk/learningzone
www.lightboxresource.co.uk/