Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Mr Marc Davies
 
Athrawon yr Adran
Mr Marc Davies, Mr Steve Wilshaw, Mr Paul Greene, Miss Leana Stansfield
Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 7
 
 Tymor 1: Defnyddio offer gwyddonol i fesur. Astudio celloedd, meinweoedd ac organau
 Tymor 2: Priodweddau solidau, hylifau a nwyon. Cadwraeth egni a’r gwahanol ffyrdd y gellir storio egni.
 Tymor 3: Sut y defnyddir adnoddau egni adnewyddadwy er mwyn generadu trydan.
Datblygu technolegau newydd a all arwain at ddefnydd mwy effeithiol o egni.
Asidau ac Alcaliau.
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Prawf: Sgiliau graff Ymchwiliad ymarferol: Pa fath o gwpan sy’n cadw’r diod poethaf?
Prawf: Celloedd, meinweoedd ac organau. Ymchwiliad- adeiladu model o gell.
 Tymor 2: Prawf: Priodweddau solidau, hylifau a nwyon.
Ymchwiliad hydoddi jeli.
Ymchwiliad trawsnewid egni mewn peiriant stem.
 Tymor 3: Prawf: Manteision ac anfanteision defnyddio adnoddau egni adnewyddadwy ac anadnewyddadwy.
Llyfryn yn cynnwys enghreifftiau o dechnolegau newydd sy’n gwneud defnydd mwy effeithiol o egni.
Ymchwiliad Camdreulio.

Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 8
 
 Tymor 1: Sut y defnyddir bwyd fel tanwydd.
Yr angen am ddeiet cytbwys ar gyfer iechyd da.
Y gwahaniaeth rhwng newidiadau cemegol a ffisegol.
Y grymoedd o fewn dyfeisiadau a’u perthynas i’r gwaith a
 Tymor 2: Priodweddau deunyddiau cynaliadwy.
Dulliau ymarferol o wahanu cymysgeddau.
 Tymor 3: Cyd-ddibyniaeth organebau.
Sut a pham y mae ffactorau amgylcheddol yn effeithio ar weoedd bwyd.
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Ymchwiliad- Pa fwyd sy’n cynnwys y fwyaf o egni?
Ymchwiliad Dadleoli metelau.
Ymchwiliad Parasiwt.
 Tymor 2: Test-Separating mixtures.
Inquiry practical to separate mixtures.
 Tymor 3: Ymchwiliad i greu gwe fwyd syml.
Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 9
 
 Tymor 1: Sut mae cerrynt yn ymddwyn mewn cylchedau.
Sut mae dyfeisiadau/peiriannau yn gweithio drwy ddefnyddio trydan, golau, sain.
Ymchwiliadau i batrymau ymddygiad elfennau a chymysgeddau a’u defnydd yn disgrifio a rhagfynegi y ffordd y maent yn ymddwyn mewn adweithiau cemegol.
 Tymor 2: Effaith gweithgaredd dynol ar yr amgylchedd.
Mathau o Egni/ trawsnewid a symudiad egni.
 Tymor 3: Dechrau cyrsiau TGAU/BTEC.
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Ymchwiliad ymarferol – Pa ffrwyth sy’n cynhyrchu y foltedd uchaf?
Prawf – Cylchedau Trydan, Ymchwiliad – Sut mae torch yn gweithio?
Ymchwiliad ymarferol- Adweithedd metelau.
 Tymor 2: Prosiect – Effaith gweithgareddau dynol ar gynhesu byd eang.
Ymchwiliad Pengwinod.
 Tymor 3: Dechrau cyrsiau TGAU/BTEC.

SGILIAU

Datblygu Meddwl: cynllunio, datblygu a myfyrio ,cyfathrebu, datblygu rhif, Technoleg Gwybodaeth, datrys problemau, gweithio gydag eraill, gwella perfformiad yr hunan ac eraill.


ANELU'N UWCH

Gofyn cwestiynau yn annibynnol am y gwahanol bynciau a astudir a cheisio dod o hyd i’r ateb eu hunain.

Yn y broses o gynllunio ymchwiliad dylai disgybl anelu at roi rheswm dros ragfynegiadau yn defnyddio gwybodaeth wyddonol fanwl.

Dylai disgybl anelu at gyflwyno canlyniad ar ffurf graff addas a bod yn gallu disgrifio’r patrwm a welir mewn graff.

GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
www.bbc.co.uk/cymru/tacteg
www.iop.org/
www.rsc.org
www.youtube.com www.sciCymru.co.uk
https://www.societyofbiology.org/