Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Miss Sian Morris
 
Athrawon yr Adran
Miss Sian Morris, Mrs Eleri Phillips 
 
CYFNOD ALLWEDDOL 3: BLWYDDYN 8 a 9
 
BLWYDDYN 8
 
 Tymor 1: Tasg Tystiolaeth – Pwy oedd ar fai? Erthygl Papur Newydd: Gwenllian Y Pla Du
 Tymor 2: Harri VIII
 Tymor 3: Ai’r tywydd oedd yn bennaf gyfrifol am fethiant yr Armada?
 
ASESIADAU ALLWEDDOL
 
 Tymor 1:  (a) Tasg Tystiolaeth - Pwy oedd i'w feio? (b) Tasg-Pa Ymholiad fath o le oedd Cymru yn 1000? 
 Tymor 2: (a) Erthygl Papur Newydd - Gwenllian (b) Y Pla Du
 Tymor 3: (a) Harri VIII (b) A oedd y tywydd yn bennaf cyfrifol am fethiant yr Armada? 
 
BLWYDDYN 9
 
 Tymor 1: Tanchwa Senghenydd
Y Chwyldro Diwydiannol
 Tymor 2:
Hanes yr Iddewon 
 Tymor 3: Y Rhyfel Byd Cyntaf
 
ASESIADAU ALLWEDDOL
 
 Tymor 1: (a) Roedd y ffrwydrad yn Senghennydd (b) Gwrthryfel Merthyr 
 Tymor 2: (a) Hanes yr Iddewon (b) Y Chwyldro Diwydiannol 
 Tymor 3: (a) Y Rhyfel Byd Cyntaf
SGILIAU
 

Tasgau gwaith dosbarth a gwaith cartref:- Yn ystod y gwersi a’r tasgau gwaith cartref mae’ r Adran yn manteisio ar bob cyfle i ehangu’r sgiliau o’r Rhaglen Dysgu i Lwyddo ynghyd â’r sgiliau pellach sydd eu hangen ar ddisgyblion. Rydym wedi addasu a datblygu gwersi sy’n cynnig cyfleodd pellach i ddatblygu sgiliau ieithyddol, rhifedd, gweithio gydag eraill, gwella ar berfformiad, datrys problem, TG ynghyd â’r egwyddor o fetawybyddiaeth sef cyfle i ‘gynllunio’ datblygu syniadau a gwerthuso’r gwaith’.

Sgiliau pwnc penodol :Ymholi Hanesyddol, Cronoleg, Trefnu a Chyfathrebu Dehongliadau o Hanes, Gwybodaeth a Dealltwriaeth.


ANELU'N UWCH

Gyda phob tasg asesu (a rhai o’r tasgau dosbarth a chartref) y mae cynlluniau marcio wedi ei ddarparu er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn deall sut i anelu at y lefel uwch. Mae’r disgyblion yn cael eu hannog i gwestiynu ac i weithio’n annibynnol o fewn y topigau a astudir ac i ganfod atebion yn enwedig yn yr Asesiadau Allweddol. Bydd cyfle gan bob disgybl i wella ar y gwaith yma wrth ymateb i’r targed a nodwyd ar y gwaith.


SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Anogwch eich plentyn i ddefnyddio’r cyfarwyddiadau i’r Asesiadau Allweddol a’r grid lefelau er mwyn gweld yr hyn sydd angen iddynt wneud er mwyn cyrraedd ei lefel targed neu’n uwch.
Sicrhau bod ganddynt yr offer cywir yn yr ysgol.
Gwirio bod eich plentyn yn gorffen darnau o waith dosbarth ac yn cwblhau gwaith cartref
Annog eich plentyn i ddod am gymorth fel bo angen.
Oes ydych yn cael y cyfle i ymweld â safle hanesyddol, bydd hwn yn gyfle pellach i gyfoethogi sgiliau hanesyddol eich plentyn ynghyd ag ennyn rhagor o ddiddordeb a brwdfrydedd am y

GWEFANNAU DEFNYDDIOL
www.bbc.co.uk/history
https://hwb.wales.gov.uk/home/
Wikipedia
History Channel
Bitesize (safle’r BBC)