Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc :
Mr Gareth Roberts
 
Mathemateg Athrawon Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5:
Mr Gareth Roberts, Mr Carwyn Jones, Miss Saran Johnson
 
Blwyddyn 7
 
 Tymor 1: Graffiau Teithio (gweithgraedd trosglwyddo), Rhifau (1) , Ffracsiynau, Degolion a Chanrannau, Siapiau 2D a chymesuredd
 Tymor 2: Onglau, Cyflwyno Algebra, Arwynebedd, Unedau a Rhifau (2)
 Tymor 3: Trin Data, Darllen Graddfeydd, Tebygolrwydd, Ymchwiliad
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
Profion bob hanner tymor – rhoddir rhestr adolygu o flaen llaw.
Tasgau gwaith cartref ar gyfer uned (bydd natur y tasgau yma’n amrywio)
Tasgau gwaith cartref ar gyfer uned (bydd natur y tasgau yma’n amrywio)
Bydd angen i ddisgyblion gwblhau ymchwiliad yn ystod y flwyddyn – bydd hwn yn cael ei gyflwyno mewn gwersi ac yn cael ei gwblhau fel gwaith cartref
Profion Rhifedd rheolaidd
Prawf Cenedlaethol Rhifedd – Mis Mai
Arholiad ar ddiwedd y flwyddyn – Mis Mehefin

Blwyddyn 8
 
 Tymor 1: Rhifau, Unedau, Arwynebedd, Symleiddio Mynegiadau, Patrymau Rhif, Ymchwiliad
 Tymor 2: Rhifau Cyfeiriol, tebygolrwydd, Solidau 3D a Chyfaint, Trin Data, Onglau, Ymchwiliad
 Tymor 3: Hafaliadau, Ffracsiynau, Degolion a Chanrannau, Helaethu, Cymarebau, Gwyliau!

ASESIADAU ALLEWDDOL
 
Profion bob hanner tymor – rhoddir rhestr adolygu o flaen llaw.
Tasgau gwaith cartref ar gyfer uned (bydd natur y tasgau yma’n amrywio)
Tasgau gwaith cartref ar gyfer uned (bydd natur y tasgau yma’n amrywio)
Arholiad diwedd blwyddyn + Prawf Rhifedd Cenedlaethol

Blwyddyn 9
 
 Tymor 1: Rhifau, Unedau, Arwynebedd, Symleiddio Mynegiadau, Patrymau Rhif, Ymchwiliad
 Tymor 2: Rhifau Cyfeiriol, tebygolrwydd, Solidau 3D a Chyfaint, Trin Data, Onglau, Ymchwiliad
 Tymor 3: Tebygolrwydd, Amnewid, Pythagoras (set 1), Helaethu ac Adlewyrchu (set 2 a 3), Gwaith graff, Locws a gwaith cwmpawd

ASESIADAU ALLEWDDOL
 
Profion bob hanner tymor – rhoddir rhestr adolygu o flaen llaw.
Tasgau gwaith cartref ar gyfer uned (bydd natur y tasgau yma’n amrywio)
Bydd angen i ddisgyblion gwblhau ymchwiliad yn ystod y flwyddyn – bydd hwn yn cael ei gyflwyno mewn gwersi ac yn cael ei gwblhau fel gwaith cartref
Arholiad diwedd blwyddyn + Prawf Rhifedd Cenedlaethol
SGILIAU
 
Datrys problemau mathemategol, problemau anghyfarwydd neu broblemau mewn cyd-destunau anghyfarwydd.
Cyfathrebu eu gwaith ar lafar ac mewn amrywiaeth o ffurfiau ysgrifenedig
Rhesymu’n fathemategol, gan esbonio eu rhesymu i eraill.
Sgiliau cyfrifo a mesur archwilio amrywiaeth o sefyllfaoedd sy’n arwain at gynrychioliadau algebraidd neu graffigol
Datblygu dealltwriaeth ddyfnach o briodweddau siâp, safle a symud.
Casglu, cynrychioli, dadansoddi a dehongli data realistig, cyfathrebu a chyflwyno canfyddiadau yn glir ac yn gryno drwy ddefnyddio iaith, nodiant a ffurfiau cynrychioli mathemategol priodol.

ANELU'N UWCH

Rhoddir tasgau estyniedig yn ystod gwersi ac mae cymorth ychwanegol ar gael pob amser cinio o fewn yr adran.

SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN
 
Ymarfer sgiliau sylfaenol gyda’ch plentyn – adio, tynnu, lluosi, rhannu, tablau.
Sicrhau bod ganddynt yr offer cywir yn yr ysgol – pen, pensil, pren mesur, onglydd, cwmpawd, rwber, pensiliau lliw
Gwirio bod eich plentyn yn gorffen darnau o waith dosbarth ac yn cwblhau gwaith cartref
Annog eich plentyn i ddod am gymorth fel bo angen

GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
YMARFER SGILLAU RHIFEDD
www.tutpup.com

GEMAU MATHEMATEGOL
www.supermathsworld.com www.coolmath4kids.com www.mathplayground.com

CYMORTH GYDA RHAI UNEDAU O WAITH
www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/maths/
Cyfnod Allweddol 4: TGAU
Cliciwch yma i gysylltu â thudalen TGAU Cymraeg ar wefan CBAC

Gwelwch hefyd Llyfr Dewis Pynciau CA4

Gwefannau defnyddiol eraill: BBC Bitesize (G.C.S.E.)
Khan Academy (English Medium videos)
E-dysgu Llanhari
Ngflcymru (Mathemateg)
Mr Barton Maths
Maths G.C.S.E. Guide
Revision World
Exam Solutions
Gweler hefyd Cyfnod Allweddol 4 Llyfryn Opsiynau
Cyfnod Allweddol 5: Lefel A/AS
Cliciwch yma i gysylltu â CBAC UG / Safon Uwch Mathemateg
Gweler hefyd Cyfnod Allweddol 5 Llyfryn Opsiynau